چرخه حیات دامنه ملی آی آر (ir.)

چرخه حیات دامنه ملی آی آر (ir.)

 حیات دامنه ملی

وضعیت آزاد برای ثبت (Available) :

در این وضعیت دامنه مورد نظر آزاد بوده.و امکان ثبت آن برای یک سال و یا پنج سال میسر می باشد

 

وضعیت فعال (Active) :

در این وضعیت دامنه مورد نظر فعال می باشد.و صاحب دامنه در هر زمانی می تواند برای تمدید دامنه اقدام نماید. مدت تمدید به مهلت دامنه افزوده خواهد شد.(نکته : مدت اعتبار دامنه و امکان تمدید آن تا 5 سال محدود می باشد).

 

وضعیت منقضی شده (Expired) (یک ماه):

در صورتی که در وضعیت فعال دامنه تمدید نشود دامنه به حالت منقضی که یک دوره 30 روزه می باشد وارد شده و غیر فعال خواهد شد . در این دوره مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه و تمدید دامنه آن را به حالت فعال بازگرداند.

 

وضعیت باز خرید یا قفل (lock) (یک ماه):

در صورتی که در وضعیت منقضی مالک دامنه اقدام به تمدید ننماید در دوره بازخرید می تواند با پرداخت جریمه و هزینه تمدید اقدام به تمدید دامنه نماید. در صورتی که در این دوره هم دامنه تمدید نشود پس از اتمام مهلت 30 روزه دامنه به حالت آزاد در آمده و برای عموم قابل ثبت می باشد.

 

وضعیت حذف (Deletion) (1 الی 10 روز):

در این وضعیت مالک دامنه نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام دوره دامنه برای عموم قابل ثبت است.